Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων - Gorenje

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία Gorenje GSI, d.o.o. δεσμεύεται να παρέχει επαρκές επίπεδο εμπιστευτικότητας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οποιουδήποτε Υποκείμενου των δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Web και λύσεις της εταιρείας. Για τα συλλεγόμενα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα εφαρμόζονται επαρκή φυσικά και λογικά μέτρα ασφάλειας. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία κατόπιν συναινέσεως, η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται έως ότου το Υποκείμενο των δεδομένων να ενημερώσει ρητώς την εταιρεία για την ανάκληση της συναίνεσής του.

Κανένα τμήμα των συλλεγόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν μεταφέρεται σε τρίτες χώρες.

Κάθε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνει της έγκρισης της εταιρείας Gorenje GSI, d.o.o. και επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή κατάρτιση προφίλ επί των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να μας στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: gdpr@gorenje.com.

Για οποιοδήποτε θέμα εσφαλμένων χειρισμών αναφορικά με την επεξεργασία και τον έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Gorenje GSI, d.o.o., μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:


Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα


Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600

Φαξ: 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Visit us
Facebook
YouTube
Flickr
Share
Facebook
Twitter
Be informed
RSS